6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Teknoteb İnternet Hizmetleri ve Danışmanlık ('Teknoteb') olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Teknoteb olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Teknoteb ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlarda hukuki destek alarak işlemekteyiz.
Teknoteb tarafından kişisel verilerinizin ne tür yöntemler aracılığıyla ve hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği ve saklandığı hakkında daha detaylı bilgi için Teknoteb Gizlilik İlkelerini inceleyebilirsiniz.
Kişisel Veri Nedir?
Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız ve benzeri bilgiler kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.
Teknoteb, kişisel verilerinizi, Teknoteb ile doğrudan paylaştığınız hallerde, otomatik yollarla veya üçüncü şahıs platformları gibi başka kaynaklar aracılığıyla toplamaktadır.
Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve dayanağı nedir?
Teknoteb ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek için Teknoteb kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.
Bu doğrultuda Teknoteb; kişisel verilerinizi, her türlü şikâyetinizi değerlendirmek ve işleme almak, ödemelerinizi işleme almak, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, iletişim yöntemlerimizi ve internet sitelerimizin işlevselliğini geliştirmek ve sizin için kişiselleştirilmiş ürünler, iletişim içerikleri ve hedefe yönelik reklamlar ve ayrıca ürün tavsiyeleri sunmak için toplamakta ve işlemektedir.
Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda Teknoteb, kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden, veya sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimizin gerektirdiği hallerde, burada belirtilen amaçlar ve kapsam dahilinde işlemekte ve saklamaktadır.
Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?
Kişisel verileriniz Teknoteb hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağımız olan yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla (kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı, bulut vb. hizmetleri sunan şirketlerle) paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca,Teknoteb internet sitelerini ziyaretinize ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Teknoteb'in ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri kanunen talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.
Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?
KVKK Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?
KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlendiği Teknoteb tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde;
herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme; kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; silme ve düzeltme işlemlerinin, verilerin aktarıldığını üçüncü kişilere bildirilmesi isteme; kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme; ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz?
KVKK Madde 11'de yer alan ve yukarıda sayılan haklarınızı hukuki danışmanlık hizmeti aldığımız (Özkul Hukuk & Danışmanlık) http://www.ozkulhukuk.com/contact.php adresindeki iletişim formu aracılığıyla daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
The 6698 Personal Data Protection Law is a Turkish law that came into effect on April 7, 2016. Its main purpose is to ensure the protection of personal data in Turkey. Teknoteb Internet Services and Consultancy, as a company that values the security of personal data, takes utmost care to process and store all personal data in compliance with the 6698 Personal Data Protection Law, for all individuals associated with Teknoteb, including those who benefit from Teknoteb's products and services. As the "Data Controller" under the KVKK, Teknoteb processes your personal data within the scope and conditions below with legal support.
According to the law, personal data is defined as any kind of information related to an identified or identifiable real person. This includes information such as your name, surname, date of birth, identity number, email address, phone number, and similar information that you share with Teknoteb directly or through automatic means or third-party platforms.
Teknoteb collects and processes your personal data to comply with legal obligations arising from your product and service relationship with Teknoteb and to inform you of campaigns and benefits. In this context, Teknoteb collects and processes your personal information to evaluate and process any complaints, process your payments, improve the functionality of our products, services and communication methods, offer you personalized products, communication content and targeted advertising, and provide product recommendations.
In accordance with the purposes listed above, Teknoteb processes and stores your personal data within the scope and limits of the law, with your explicit consent, or when it is directly related to the establishment or performance of the contract we have with you or is required for our legitimate interests, provided that it does not harm your fundamental rights and freedoms.
Your personal data may be shared with Teknoteb shareholders, direct/indirect domestic/foreign subsidiaries, domestic/foreign individuals and institutions with whom we cooperate to represent and/or conduct our activities (such as courier, shipment, call center, database, cloud services, etc.), and only to the extent required by legal obligations and within these limitations.
For more detailed information on the methods and purposes of processing and storing your personal data, you can refer to Teknoteb Privacy Policy.
Projeleriniz ile ilgili 0554 662 53 98 no'lu telefondan veya [email protected] e-posta adresi ile bize ulaşabilirsiniz.